Home » โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา | สอ วน บูรพา | คอลเลกชัน เคล็ดลับ มีประโยชน์ที่สุด

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา | สอ วน บูรพา | คอลเลกชัน เคล็ดลับ มีประโยชน์ที่สุด

by Preeda Paithoon

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา | สอ วน บูรพา.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สอ วน บูรพา หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://blog271.com/tips/ การกระทำ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สอ วน บูรพา.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก และพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (เครือข่าย) กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริม ของการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กำหนดจัดอบรมให้กับนักศึกษาโครงการ Academic Olympics ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-24 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นักศึกษาและครูสังเกตการณ์ จำนวน 142 คน เข้าร่วมอบรมใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 30 คน เคมี 31 คน ชีววิทยา 28 คน ฟิสิกส์ 31 คน คอมพิวเตอร์ 22 คน เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา และเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และโอลิมปิกสากล โดยพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง CL-101 อาคารห้องปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ผศ.ดร.เอกรัตน์ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ปรียา ปบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน.

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา และรูปภาพที่เกี่ยวข้องสอ วน บูรพา

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ https://blog271.com/
แบ่งปันที่นี่

สอ วน บูรพา – การค้นหาที่เกี่ยวข้อง.

#โอลมปกวชาการ #สอวน #คายท #๒๒๕๖๐ #มหาวทยาลยบรพา.

สอวน.,โอลิมปิกวิชาการ,คณะวิทยาศาสตร์,ม.บูรพา,บางแสน

โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ ๒/๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอ วน บูรพา.

หวังว่า แบ่งปัน ในหัวข้อ สอ วน บูรพา นี้จะ มีประโยชน์ มาสู่คุณ ขอบคุณมาก.

READ  แวะคาเฟ่ EP. 1 เฌอ คาเฟ่ @ หนองคาย ll แคปชั่นเที่ยว | แคปชั่นคาเฟ่ | คอลเลกชัน เคล็ดลับ มประสิทธิภาพสูงสุด

You may also like

Leave a Comment