Home » ◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ | หัวเรื่อง งาน วิจัย ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ล่าสุด

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ | หัวเรื่อง งาน วิจัย ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ ล่าสุด

by Preeda Paithoon

คุณกำลังมองหาหัวข้อ◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศใช่ไหม?ถ้าเป็นเช่นนั้น โปรดดูวิดีโอด้านล่าง

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ | ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ อัพเดทที่นี่

ชมวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ


คุณสามารถดูเพลงใหม่และเพลงอัปเดตได้ที่นี่: ดูเพลงยอดนิยมอื่นๆที่นี่

ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงาน วิจัย ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ

◣ คลิปวิดีโอการสอน 99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▸ นี่ (ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหลักสูตรได้ทาง ▸ หรือชมคลิปวิดีโอส่งเสริมหลักสูตรได้ทาง ▸ ◣ หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษา 1) มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 2) สามารถนำความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นแนวทางสำหรับวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อโครงการวิจัย ◣ คลิปวิดีโอนี้ ▸ ประกอบด้วยการปฐมนิเทศ 1 รายวิชา และโมดูลการสอน 7 โมดูล รวม 41 บท ประกอบด้วย ◣ Module 00 การปฐมนิเทศรายวิชา (โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรัญญา ปุณณวัฒน์) บทที่ 0.0 หลักสูตรปฐมนิเทศ 99708 วิธีการวิจัยและเครื่องมือเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะกล่าวถึง การจำแนกเนื้อหาการเรียนรู้ สาระสำคัญของรายวิชา วัตถุประสงค์ของสื่อรายวิชา และวิธีการสอน สัดส่วนการสอบปลายภาค กิจกรรมสัมมนาเสริมและสัมมนาเร่งรัด ◣ โมดูล 01 ความต้องการ การรวบรวมและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ วิยานนท์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วน 1.1 แนวคิดการพัฒนาระบบข้อมูล ส่วนระบบ 1.2 แบบฟอร์มข้อมูล S การพัฒนา ystem ส่วนที่ 1.3 การรวบรวมข้อกำหนดและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลโดย Object Oriented ส่วนที่ 1.5 การวิเคราะห์ตามวัตถุและส่วนที่ 1.6 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อกำหนดและการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ◣ โมดูล 02 การออกแบบและการสร้างระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 2.1 การออกแบบระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 2.2 การออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้แบบจำลอง ER ส่วนที่ 2.3 การออกแบบระบบสารสนเทศเชิงวัตถุ ส่วนที่ 2.4 การสร้างระบบสารสนเทศ ส่วนที่ 2.5 สถาปัตยกรรมการพัฒนาของ ระบบสารสนเทศและกรอบงานส่วนที่ 2.6 สำหรับการสร้างระบบสารสนเทศ ◣ โมดูล 03 เครื่องมือและการใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ธรรมทอง) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ บทที่ 3.1 ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน บทที่ 3.2 เสาหินและไมโครเซอร์วิส บทที่ 3.3 เว็บแอปพลิเคชัน บทที่ 3.4 Mobile Appl ications บทที่ 3.5 เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชัน ส่วนที่ 3.6 ตัวอย่างภาษาสคริปต์พื้นฐาน ◣ โมดูล 04 หลักการจัดการ เครื่องมือ และการดำเนินงานโครงการ ICT (โดย อ. ดร. บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 4.1 กรณีศึกษา : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสายการบิน WestJet ส่วนที่ 4.2 กรณีศึกษา: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการสายการบิน jetBlue Airways ส่วนที่ 4.3 กรณีศึกษา: China Telecom Corporation, Ltd. โครงการสื่อสารในเขตหนานซาน เมืองเซินเจิ้น ส่วนที่ 4.4 กรณีศึกษา: บทโครงการระบบการจัดการโครงการใหม่ของ Coca-Cola 4.5 กรณีศึกษา: โครงการระบบการเรียกเก็บเงิน AUSTIN ENERGY ตอนที่ 4.6 กรณีศึกษา: โครงการระบบทรัพยากรบุคคลใหม่ NU SKIN ◣ โมดูล 05 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการและการพัฒนาระบบ ICT (โดย อาจารย์ประกิต แสงภา) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้ หมวด 5.1 มาตรฐานและประโยชน์และการนำไปปฏิบัติในระดับผู้พัฒนาและนายจ้าง หมวด 5.2 มาตรฐานและการวางแผนโครงการ ส่วนที่ 5.3 มาตรฐานและข้อกำหนดของโครงการ สรุป ส่วนที่ 5.4 มาตรฐานสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์และระบบ ส่วนที่ 5.5 มาตรฐานสำหรับการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ ส่วน 5.6 มาตรฐานสำหรับการพัฒนาตนเองและผลประโยชน์ในการทำงาน ◣ โมดูล 06 หลักการเขียน บทความวิจัย (โดย ศ.ดร.ธนรักษ์ ธีระมานคง ) ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ บทที่ 6.1 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ ส่วนที่ 6.2 ความสำคัญ ลักษณะ และคุณภาพของการเผยแพร่บทความ (ต่อ) ส่วนที่ 6.3 ขั้นตอนการเผยแพร่บทความวิจัยและการดำเนินการวิจัย ส่วนที่ 6.4 การจัดวางรายงานการวิจัย บทที่ 6.5 โครงร่างบทความและโครงร่างบทความ ภาค 6.6 การเขียนแต่ละองค์ประกอบของบทความวิจัย ◣ โมดูล 07 หลักการนำเสนอบทความและการวิจัยทางไอซีที (โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ วงศ์อมาตย์) ซึ่งมีสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้ บทที่ 7.1 การเผยแพร่งานวิจัย ส่วนที่ 7.2 การเผยแพร่อินโฟกราฟิก ส่วนที่ 7.3 ข้อมูลเบื้องต้น ส่งโดย Infographic ตอนที่ 7.4 การใช้ Microsoft PowerPoint เพื่อสร้างอินโฟกราฟิกที่นำเสนอข้อมูลงานวิจัย ผลิตโดย สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) ———————— —— —————————————————- ——– ติดตามรายการดีๆ ของ ◣ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่ ➊ เว็บไซต์ ▸ media.stou.ac.th หรือ www.stou.ac.th ➋ Facebook และ YouTube ▸ STOU CHANNEL ——— — ———————————————— —- ——————– ▸ STOU CHANNEL [ Educational Channel for All ]
————————————————– — ———————————— .

READ  ◣ สอนเสริม ◢ 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ผลิตภาค 1/59 ครั้งที่ 1 | แบ่งปัน เทคโนโลยี สาระ สนเทศ ละเอียด

>>blog271เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะมีความสำคัญกับคุณมาก ขอบคุณสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนี้.

การค้นหาที่เกี่ยวข้อง งาน วิจัย ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ.

#มสธ #โมดล #ตอนท #รปแบบการพฒนาระบบสารสนเทศ

มสธ.,stou,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,สำนักเทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษา,บริการสังคม,ชุดวิชา,ระเบียบวิธีวิจัย,เครื่องมือพัฒนาระบบ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ไอซีที,ict

◣ มสธ.◢ 99708 โมดูล 1 ตอนที่ 1.2 รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งาน วิจัย ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ.

You may also like

Leave a Comment